آزمون مایع نافذ

 

یکی از روشهای ساده در بازرسی غیر مخرب، آزمون مایع نافذ است. این آزمون برای آشکارسازی عیوب سطحی از قبیل ترک و شکاف سودمند است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.