وضعیت های جوشکاری

وضعیت های جوشکاری

هنگام جوشکاری قطعات و تجهیزات صنعتی، بسته به ابعاد قطعه و چگونگی اجرای جوشکاری، شرایط فیزیکی مختلفی ایجاد می‌شود که این شرایط، وضعیت‌های مختلف جوشکاری را پدید می آورد.

در نام گذاری ها از اعداد ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ استفاده شده که هر کدام از آنها نشان دهنده یکی از ضعیت های جوشکاری می باشد. عدد ۱  بیانگر وضعیت تخت ، عدد ۲ بیانگر وضعیت افقی ، عدد ۳ بیانگر وضعیت عمودی و عدد ۴ بیانگر وضعیت بالای سر هستند.

حالت تخت (Flat Position ۱G or 1F)

نام های دیگر : زیر دستی

یکی از مهم ترین و در عین حال ساده ترین حالت های جوشکاری می باشد . به این حالت جوشکاری به دلیل قرار گرفتن قطعه در پایین دست جوشکار به شکلی که الکترود به صورت عمود روی قطعه قرار می گیرد ، حالت زیر دستی نیز گفته میشود. هنگامی که قطعه در وضعیت تخت قرار دارد نیروی جاذبه زمین به رسوب بهتر الکترود ذوب شده کمک میکند و جوشکاری با سهولت بالایی انجام میشود.

جوشکاری در وضعیت تخت ۱F

حالت افقی( Horizontal Position 2G or 2F )

نام های دیگر : –

این حالت از حالت افقی دشوار تر است و به دلیل نیروی جاذبه زمین ، مواد مذاب به سمت پایین تر از خط جوش حرکت کرده و در اصطلاح جوش شره میکند. در جوش شیاری دو قطعه عمود بر هم قرار گرفته و جوش در راستای افق اجرا می شود. در جوش گوشه یکی ازقطعات در وضعیت افقی و قطعه دیگر عمود بر آن قرار میگیرند و جوش در راستای افق اجرا می شود. زاویه ی نگهداشتن الکترود در جوش گوشه ۴۵ درجه می باشد. برای جوشکاری در این حالت یا باید سرعت جوشکاری زیاد شود یا آمپر جوشکاری کم شود.

برای جوشکاری در وضعیت افقی تورچ باید نوشان کمی داشته باشد تا حرارت به طور مساوی در دو قطعه اتصال پخش شود.این کار باعث می شود مواد مذاب در حالت پلاستیک و خمیری شکل قرار بگیرند و مانع از حرکت آنها به سمت پایین شده و به مواد مهلت سخت شدن و سرد شدن می دهد.

جوشکاری در وضعیت افقی ۲G

جوش افقی

حالت عمودی (Vertical Position 3G or 3F )

نام های دیگر : جوش سر بالا – جوش عمودی رو به بالا

در این حالت هر دو قطعه کار به صورت عمودی قرار گرفته و جوش در راستای عمود از پایین به بالا اجرا می شود. به دلیل نیروی جاذبه ی زمین مواد مذاب تمایل به حرکت به سمت پایین دارند بنابر این جوشکاری در این وضعیت نیازمند توانایی و مهارت خاص می باشد. این وضعیت جوشکاری برای ورق های با ضخامت کمتر از ۲ میلیمتر مناسب نمی باشد.

جوشکاری عمودی از بالا به سمت پایین مجاز نیست زیرا جوش چسبندگی لازم با قطعه را پیدا نمیکند و فقط شکل جوش ایجاد میشود.

 

جوشکاری در وضعیت عمودی رو به پایین                                 جوشکاری در وضعیت عمودی سر بالا ۳F

همانطور که در تصویر نشان داده می شود جوش چسبندگی لازم با قطعات را نداشته و مواد مذاب به سمت پایین سوق داده شده اند.

جوش سر بالا

حالت بالای سر (Overhead Position 4G or 4F )

نام های دیگر : جوش سقفی

این حالت از دشوار ترین حالت های جوشکاری می باشد و جوشکار باید مهارت بسیار بالایی داشته باشد. در این حالت ، قطعه در بالا قرار گرفته و زیر آن جوشک داده می شود. برای جوشکاری در این حالت از الکترود مخصوص استفاده میشود. الکترود هایی که پوشش آنها دیرگذاری باشد و بتواند پوشش مناسبی بر روی مواد مذاب ایجاد کرده و از چکیدن قطرات مذاب به پایین جلوگیری کند . آمپر برای جلوگیری از ریزش مواد مذاب بسیار کم در نظر گرفته میشود.

جوش سقفی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.