مشخصات آچار بادی ( Impact )

نوع آچار بادیوزن

(Kg)

سرعت چرخش

(rpm)

فشار باد

(psi)

گشتاور

(N.m)

برند سازنده
بکس بادی ۳/۴ “۴.۵۶۵۰۰۹۰۱۰۱۶جنیوس
۴.۷۶۰۰۰۹۰۱۴۹۱
۴.۱۶۰۰۰۹۰۱۴۹۱
۳۷۵۰۰۹۰۱۱۵۲
۲.۵۷۵۰۰۹۰۱۱۵۲
۵.۲۶۰۰۰۹۰۱۰۱۶
۵۹۰۱۲۰۰
۵.۶۱۴۵۰
۴۵۰۰۸۶۱۰۸۴هیوندا
۴۵۰۰۸۶۱۰۸۴
۲۰۳۳نوا
۱۱۱۱

 

نوع آچار بادیوزن

(Kg)

سرعت چرخش

(rpm)

فشار باد

(psi)

گشتاور

(N.m)

برند سازنده
بکس بادی ۱/۲ “۷۵۰۰۸۵۰متر کرون
۲.۹۷۰۰۰۹۰۶۷۸جنیوس
۱.۳۷۰۰۰۹۰۵۱۶
۲.۷۸۰۰۰۹۰۶۱۰
۱.۷۱۱۰۰۰۹۰۴۵۲
۲.۲۷۰۰۰۹۰۳۱۲
۱.۶۱۱۰۰۰۹۰۵۴۲
۲.۵۷۵۰۰۹۰۱۰۸۵
۲.۲۸۰۰۰۹۰۹۵۰
۲.۱۸۰۰۰۹۰۹۵۰
۲.۶۷۵۰۰۹۰۱۰۸۵
۳۷۰۰۰۹۰۶۷۸
۲.۸۸۰۰۰۹۰۶۱۰
بکس بادی ” ۱/۲۴.۳۷۰۰۰۹۰۳۱۲جنیوس
۱.۳۹۰۴۵۰
۷۲۰ای پی ان
۷۰۰۰۸۶۵۱۵هیوندا
۷۵۰۰۸۶۳۱۲
۷۵۰۰۸۶۱۲۱۵
۷۵۰۰۸۶۱۰۳۰
۷۲۰۰۸۶۶۷۸
۱۱۱۱نوا
۷۴۵
۱.۳۱۱۰۰۰۷۶۰توسن پلاس
۸۵۰۰۱۱۳۰
۲.۱۷۰۰۰۹۰۵۷۰رونیکس
۲.۵۸۰۰۰۹۰۶۲۳
۱.۸۷۵۰۰۹۰۹۲۸
نوع آچار بادیوزن

(Kg)

سرعت چرخش

(rpm)

فشار باد

(psi)

گشتاور

(N.m)

برند سازنده
بکس بادی ۳/۸ “۱.۶۱۱۰۰۰۹۰۴۷۵جنیوس
۱.۳۵۱۱۰۰۰۹۰۲۷۱
۱.۳۵۱۱۰۰۰۹۰۶۱۰
نوع آچار بادیوزن

(Kg)

سرعت چرخش

(rpm)

فشار باد

(psi)

گشتاور

(N.m)

برند سازنده
بکس بادی ۱ ۱/۲ “۱۷۹۰۴۰۷۰جنیوس
۱۸.۷۹۰۳۳۹۰
۱۶.۳۹۰۳۳۹۰
نوع آچار بادیوزن

(Kg)

سرعت چرخش

(rpm)

فشار باد

(psi)

گشتاور

(N.m)

برند سازنده
بکس بادی ۱ “۵.۱۹۰۲۰۳۳جنیوس
۵.۱۶۰۰۰۹۴۱۶۲۷
۱۲۴۰۰۰۹۰۲۴۳۹
۱۰.۵۴۰۰۰۹۰۲۴۳۹
۴.۲۶۰۰۰۹۳۱۶۲۷
۷.۳۹۰۲۳۰۰
۸.۳۹۰۲۳۰۰
۴۰۰۰۱۱۱۲۴۴۰هیوندا
۴۰۰۰۱۱۱۲۴۴۰
۴۰۰۰۸۶-۱۱۱۲۴۴۰

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.