تحلیل و طراحی نبشی تودلی

در این بخش به تعیین ابعاد نبشی همچنین طول جوش نبشی به تیر و جوش نبشی به ستون یا تیر اصلی میپردازیم. برای راحتی، در ادامه بحث جوش نبشی به تیر را جوش

در این بخش به تعیین ابعاد نبشی همچنین طول جوش نبشی به تیر و جوش نبشی به ستون یا تیر اصلی میپردازیم. برای راحتی، در ادامه بحث جوش نبشی به تیر را جوش A و جوش نبشی به ستون یا تیر اصلی را جوش B می‌نامیم.

A و جوش نبشی به ستون یا تیر اصلی را جوش B می‌نامیم.

– تعیین مقطع نبشی تودلی

تعیین مقطع نبشی با توجه به مقاومت برشی و همچنین میزان مقاومت جوش ها تعیین می شود.

بر اساس روابط مقاومت مصالح داریم fv=RQ/It

از طرفی در مقاطع مستطیلی تنش برشی حداکثر عبارت است از : fv=۳R/2tL

طول نبشی =L          ضخامت نبشی =t           نیروی عکس العمل تکیه گاهی =R

و چون از دو نبشی در طراحی استفاه میشود خواهیم داشت :

fv=۳R/4tL ≤fv=۰.۴fy

– تعیین طول و بعد جوش نبشی به تیر (A)

جوش نبشی تودلی به تیر (جوش A)  به صورت کامل دور نبشی انجام می‌گیرد. این جوش ( جوش A) همانند شکل زیر تحت اثر برش و پیچش قرار دارد. کاهش ضلع افقی سبب کاهش مقاومت جوش می‌شود. طول جوش افقی برابر عرض بال نبشی منهای فاصله اجرایی انتهای تیر (Gap) خواهد بود. مقدار Gap در محاسبات یک و نیم  تا ۲ سانتیمتر لحاظ می‌شودافزایش مقدار Gap علاوه بر کاهش طول افقی و کاهش مقاومت جوش A سبب فاصله گرفتن مرکز ثقل جوش A از بر ستون یا جان تیر اصلی می‌شود. این کار باعث اعمال لنگر بیشتری به جوش B  می‌گردد. در نتیجه مقاومت جوش B نیز کاهش می‌یابد.

– تعیین طول و بعد جوش نبشی به ستون (B)

این جوش را برای نیروی برشی و لنگر خمشی طراحی می کنیم. برای طراحی جوش B نیرو را در موقعیت مرکز سطح خطوط جوش A در نظر گرفته و ابعاد جوش B را طراحی میکنیم. انعطاف‌پذیری اتصال تودلی به مقدار زیادی تابع چگونگی جوش B است.

افزایش طول افقی جوش (B)، سبب دور شدن اتصال از حالت مفصلی و وارد آوردن لنگر به ستون یا پیچش به تیر اصلی است. به طور معمول، در محاسبات نبشی دو طرف جان در نظر گرفته می‌شود. حذف یک نبشی بیش از ۵۰ درصد مقاومت اتصال را کاهش می‌دهد. طول جوش قائم نبشی ها (طول نبشی) نقش بسزایی در مقاومت اتصال دارد. برای نمونه کاربرد طول ۱۰ سانتیمتر بجای ۱۵ سانتیمتر در نبشی ۸، مقدار مقاومت را ۵۲ درصد کاهش می‌دهد( بر اساس روش تنش مجاز).

مباحث آیین نامه ای

برای ایجاد امکان دوران در انتهای تیر، جوش  B نباید دور تا دور نبشی انجام شود. این جوش فقط شامل جوش ضلع قائم نبشی و دو برگشت در آن خواهد بود. مقدار حداقل برگشت جوش به اندازه دو برابر اندازه ساق جوش گوشه (a) و مقدار حداکثر آن نصف عرض بال نبشی و همچنین چهار برابر اندازه ساق جوش گوشه است.

مثلا اگر بعد جوش گوشه ۶ میلیمتر باشد، حداقل برگشت ۱۲ میلیمتر و حداکثر آن ۲۴ میلیمتر خواهد بود.

(صفحه ۱۵۲ مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان )

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.