نبشی تودلی

اتصال نبشی تودلی یکی از اتصالات مفصلی (ساده) تیر به تیر یا تیر به ستون است. این اتصال برای انتقال برش تیر به تیر اصلی یا ستون استفاده می‌شود و نباید لنگری انتفال دهد. همچنین، جوش‌های به کار رفته به گونه‌ای باید باشد که دوران ایجاد شده در انتهای تیر (در اثر خیز تیر) به تیر اصلی یا ستون منتقل نشود.

-تحلیل و طراحی

-نظارت و کنترل

-اجرا

-نقشه ها

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.